عنوان(بررسی جبر خطی و هندسه تحلیلی (ماتریسها) همواره با نمونه سوال و جواب)

بررسی جبر خطی و هندسه تحلیلی (ماتریسها) همواره با نمونه سوال و جواب|30016329|flh1443948|بررسی جبر خطی و هندسه تحلیلی (ماتریسها) همواره با نمونه سوال و جواب
هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی جبر خطی و هندسه تحلیلی (ماتریسها) همواره با نمونه سوال و جواب وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: Wordتعداد صفحات: 25

1 1 ماتریسیک ماتریس از مرتبه n×m جدول مستطیلی از اعداد شامل m سطر و n ستون است که به صورت زیر آن را نمایش می دهیم:

که عنصطر سطرi ام و ستون j ام است را درایه (مولفه ) I,j ام ماتریس A می نامیم.دو ماتریس A و B را مساوی گوییم هرگاه مرتبه های آنها با هم برابر باشد (هم مرتبه باشند) و درایه های متناظر آنها با هم مساوی باشد.1 1 1 معرفی برخی از ماتریس های خاص1) ماتریس سطری: اگر ماتریس A دارای یک سطر یعنی از مرتبه باشد آن را سطری از مرتبه n می نامیم.2) ماتریس ستونی: اگر ماتریس A دارای یک ستون یعنی از مرتبه باشد آن را ستونی از مرتبه m می نامیم.3) ماتریس صفر: ماتریسی که همه درایه های آن صفر است یعنیرا ماتریس صفر نامیده و اگر از مرتبهباشد آن را با نمادنمایش می دهیم.4) ماتریس مربعی: ماتریسی که تعداد سطرها و ستون های آن با هم مساوی هستند را ماتریس مربعی می نامیم و اگر تعداد سطرهای آن nباشد به آن ماتریس مربعی از مرتبهn می گوییم.5) قطر اصلی: دریک ماتریس مربعی درایه هایکه برای آنها i=j باشد را درایه های قطری می نامیم و قطری که شامل این درایه هاست، قطر اصلی نامیده می شود.6) اثر (تریس) ماتریس : در هر ماتریس مربعی مجموع عناصر واقع بر قطر اصلی را اثر (تریس) A نامیده و با trA نمایش می دهیم یعنی در هر ماتریس مربعی از مرتبه n:

7) ماتریس بالا و پایین مثلثی : ماتریس مربعی که همه درایه های زیر قطر اصلی آن صفر هستند یعنی:را ماتریس بالا مثلثی و ماتریس مربعی که درایه های بالای قطر اصلی آن صفر هستند، یعنی:را ماتریس پایین مثلثی می نامند.8) ماتریس قطری: ماتریس مربعی که هم بالا مثلثی و هم پایین مثلثی است یعنی درایه های خارج قطر اصلی آن صفر هستند (: ( را ماتریس قطری می نامند.9) ماتریس همانی (واحد): ماتریس مربعی که همه عناصر خارج قطر اصلی آن صفر و درایه های قطر اصلی همگی 1 باشند و به عبارتی

را ماتریس همانی می نامند و اگر از مرتبه n باشد آن را با نماد نمایش می دهند.تذکر: معمولاً درایه های ماتریس را با نمایش می دهند.1 1 2 اعمال جبری روی ماتریس1) جمع: اگر A و B دو ماتریس از مرتبه باشند جمع آنها ماتریسی است که هر درایه آن از جمع درایه های متناظر در ماتریس های A و B بدست می آید به عبارتی اگر آنگاه

2) تفریق : اگر A و B دو ماتریس از مرتبه باشند، تفاضل آنها یعنی ماتریسی است و

3) ضرب عدد (اسکالر) در ماتریس : اگر A ماتریس و عددی دلخواه باشد و انگاه

یعنی اسکالر در تک تک مولفه های A ضرب می شود.4) ضرب: اگر و (تعداد سطرهای B با ستون های A برابر باشد) ماتریس حاصل ضرب آنها یعنی یک ماتریس است و

به عبارت دیگر از ضرب سطر j ام A در ستون j ام Bبه صورت مولفه به مولفه بدست می آید.نکته 1: اعمال جبری روی ماتریس ها تمامی خواص اعمال جبری روی اعداد (مانند جابه جایی، شرکت پذیری و ... ) را دارند به جز آنکه ضرب ماتریس ها در حالت کلی خاصیت جابه جایی ندارد یعنی

مطالب دیگر:
📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس و نظریه های آن 28 صفحه📗بررسی و تشریح نظریه های استرس📗بررسی و تشریح جامع مدل ها و نظریه های استرس📗عملکرد کارکنان و عوامل موثر بر آن📗دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد و ضرورت آن📗مدل های ارزیابی عملکرد و روش های ارزیابی عملکرد کارکنان📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار عصبی 69 صفحه📗فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری فشار عصبی 68 صفحه📗چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فشار عصبی📗مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشارهای عصبی سازمانی 66 صفحه📗فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری فشارهای عصبی سازمانی📗منابع و عوامل فشارهای عصبی با تاکید بر محیط سازمانی📗پیامدها و عوارض فشارهای عصبی و روانی در فرد و سازمان و راهکارهای مقابله با آن📗استرس و فشارهای عصبی در سازمان و استراتژی های مقابله با آن📗چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش سازمانی📗فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هوش سازمانی 65 صفحه📗ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش سازمانی📗بررسی انواع هوش، ابعاد و مولفه های آن با تاکید بر هوش سازمانی📗بررسی نظریه های هوش سازمانی و ارائه راهکاری جهت استقرار آن در سازمان📗مدل های هوش سازمانی، فرایند و ضرورت به کار گیری آن در شرکتها و سازمانها📗دانلود پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب با روایی و پایایی📗دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان با روایی و پایایی📗دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با روایی و پایایی📗پرسشنامه هوش هیجانی پالمر و استوف 31 سوالی با روایی و پایایی📗پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی با روایی و پایایی